OUP II

Opći uvjeti prodaje i isporuke (OUPII)

1.    Općenito
1.1   Ovi uvjeti prodaje i isporuke vrijede u okviru cjelokupnog poslovnog odnosa za našu ponudu, potvrde narudžbi, isporuku i račune,  kao i za sve druge isprave vezane uz prodaju.
1.2.    Posebni uvjeti (odstupajući od općih uvjeta), osobito uvjeti kupca, vrijede samo ako su posebno ugovoreni i pismeno potvrđeni s naše strane.
Promjena na računu ili na zamjenskoj potvrdi nije moguća.

2.    Narudžba
2.1.    Kod prodaje proizvoda raspoloživih na skladištu – Kupac može namještaj uz izvršeno plaćanje u gotovini ili kreditnom karticom odmah preuzeti.
2.2.    Roba iz serijske proizvodnje se prodaje po uzorku. U takvim slučajevima se pri narudžbi ispunjava predračun.
2.3.    Svojim potpisom na predračunu te uplatom predujma u visini, ovisno o vrsti robe, najmanje međutim 30% vrijednosti robe kupac potvrđuje narudžbu, a rok isporuke počinje teći od tog trenutka. Nakon uplate cjelokupnog iznosa, te ostalih troškova i naknada navedenih u ovim OUPII-ima, kupac može preuzeti robu ili mu roba može biti isporučena.
2.4.    Prodavatelj je kod narudžbe dužan obavijestiti kupca o sljedećem: npr. da je proizvodnja naručene robe ili dijelova te robe obustavljena, da je isporučiva samo količina robe koja je na skladištu, da je roba nedostatne kvalitete i dr.
2.5.    Kupac nema pravo na kupnju izložbenih primjeraka osim u slučaju drugačijeg pismenog dogovora. Odstupanja u površini i boji drvenih površina koja su uobičajena na tržištu ostaju pridržana. Isto tako ostaju pridržana i uobičajena odstupanja kod tekstila (npr. materijal namještaja i dekoracija) s obzirom na sitna odstupanja u izvedbi u odnosu na uzorke materijala, posebno u vezi s tonom boje, jer su uzorci odnosno modeli kupcu prikazani samo u svrhu informiranja i približnog određivanja karakteristike robe, bez jamčenja jednakosti.
2.6.    Kupac odgovara za točnost mjera, dimenzija i vrijednosti koje je naveo, za upute o promjeni ili prekrajanju robe po njegovoj želji te za ostale naloge.


3.    Kupoprodajna cijena  
3.1.    Cijene navedene u ponudi prodavatelja su fiksne konačne cijene koje uključuju porez na dodanu vrijednost.
3.2.    Dodatne usluge koje nisu sadržane u kupoprodajnoj cijeni robe, kao što su npr. dekoracijski, montažni i instalacijski radovi se dodatno naplaćuju te dospijevaju odmah, prema istaknutom cjeniku.

4.    Rokovi isporuke
4.1.    Rok isporuke na koji se prodavatelj obvezuje naveden je u narudžbi. Ukoliko se prodavatelj neće moći pridržavati navedenog roka, dužan je obavijestiti kupca o tome na način opisan točkom 5.2.
4.2.    Prodavatelj ima pravo raskida ugovora i oslobođen je obveze isporuke ako je proizvođač obustavio proizvodnju naručene robe ili ako je zbog naloga upravnih organa, smetnji u prometu ili pogonu, štrajka,  isključenja, manjka sirovina i svih slučajeva više sile izvršenje neprimjereno otežano ili postane nemoguće, a prodavatelj je za navedene događaje saznao tek nakon što je potvrdio narudžbu. U tom slučaju prodavatelj će o tome odmah obavijestiti kupca na način opisan točkom 5.2., a kupac ima pravo izbora da li želi povrat uplaćenog novca ili želi da mu se u slučaju postojanja drugih narudžbi uplaćeni predujam prebije s plaćanjima za iste.
4.3.    Ukoliko prodavatelj kasni s isporukom za više od 90 dana, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora.

5.    Isporuka i kašnjenje u preuzimanju robe
5.1.    Isporuka i preuzimanje robe obavlja se u mjestu sklapanja ugovora, t.j.  u sjedištu, odnosno poslovnici ili skladištu prodavatelja, ukoliko nije drugačije ugovoreno. U ovom slučaju se mjesto sklapanja ugovora (sjedište, poslovnica ili skladište prodavatelja) ugovara kao mjesto preuzimanja robe. Ukoliko nije  drugačij ugovoreno, o prijevozu robe se treba pobrinuti kupac o svom trošku i na svoju          odgovornost.
5.2.    Prodavatelj će kupca obavijestiti telefonski, telefaksom, pismom,  e-mailom ili preko kurira da je roba koju je naručio pristigla. Obavijest telefaksom se smatra dostavljenom od trenutka koji je označen na potvrdi o dostavi telefaksa.
5.3.    Prodavatelj i kupac su odgovorni za točnost podataka navedenih pri sklapanju ugovora te su u slučaju promjene podataka dužni drugu stranu odmah obavijestiti o tome.
5.4.    Kupac je dužan u roku od 3 dana od dana zaprimanja obavijesti platiti iznos kupoprodajne cijene uzimajući u obzir pri narudžbi uplaćeni predujam i preuzeti robu.
5.5.    Ukoliko kupac ne preuzme robu u roku od 3 dana od dana zaprimanja obavijesti, prodavatelj je ovlašten od 8. radnog dana zaračunati  skladišnu naknadu u visini iznosa određenog pod točkom 5.6.
5.6.    Skladišna naknada iznosi 1% od iznosa vrijednosti robe po danu. Prodavatelj je ovlašten i za uskladištenje preko treće osobe. Vezano uz kašnjenje  svaki započeti dan se računa kao cijeli dan.
5.7.    Ukoliko se kupac u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti ne javi i ne preuzme robu, prodavatelj je ovlašten uz ostavljanje kupcu primjerenog naknadnog roka uz istodobnu najavu raskida ugovora raskinuti ugovor nakon proteka tog naknadnog roka, te robu upotrijebiti u druge svrhe.
5.8.    U slučaju nemogućnosti dostave robe kupcu, npr. jer kupac ne želi preuzeti robu iako je ona bez nedostataka, ili prijevozniku navede netočnu adresu, ili ako putem prijevoznika robu vrati prodavatelju i sl., prodavatelj će kupca obavijestiti o posljedicama kašnjenja odnosno odbijanja preuzimanja robe, na način opisan pod točkom 5.2.
5.9.    Kupac je dužan pobrinuti se za transport robe o svom trošku u roku od 3 dana od dana primitka te obavijesti. Ukoliko kupac unutar tog roka  ne podigne robu, prodavatelj je ovlašten od 4. dana početi naplaćivati skladišnu naknadu u visini iznosa navedenog pod točkom 5.6. Ako roba u narednih 30 dana ne bude podignuta,  prodavatelj je ovlašten uz ostavljanje kupcu primjerenog naknadnog roka uz             istodobnu najavu raskida ugovora raskinuti ugovor nakon proteka tog naknadnog roka, te robu upotrijebiti u druge svrhe.
5.10.    Kupac ovime daje suglasnost za prijeboj iznosa skladišne naknade te zbog kazne radi sprečavanja prodavatelja pri ispunjavanju ugovornih dužnosti s uplaćenim predujmom.

6.    Uvjeti plaćanja
6.1.    Plaćanje kupoprodajne cijene se vrši na blagajni u gotovini ili drugim sredstvima koja zamjenjuju gotovinu. Prikazane cijene vrijede za sve vrste plaćanja.
6.2.    Ukoliko se s opravdanim razlogom može pretpostaviti da kupac neće biti u mogućnosti platiti robu, prodavatelj je ovlašten zahtijevati  bankovne garancije, dodatni predujam, ili plaćanje cijelog iznosa unaprijed, odnosno zahtijevati druga sredstva osiguranja vezano uz plaćanje od strane kupca.
6.3.    U slučaju kašnjenja s plaćanjem, prodavatelj ima pravo zaračunati kamatu na kašnjenje do 60. dana kašnjenja. Nakon tog roka   
prodavatelj je ovlašten raskinuti ugovor sukladno točki 5.7.
6.4.    Prilikom plaćanja putem predračuna robu nije moguće podići uz predočenje uplatnice ili virmana već je to moguće sljedeći radni dan od dana uplate odnosno kada sama uplata bude provedena.

7.    Pridržaj prava vlasništva
7.1.    Roba ostaje – neovisno o visini uplaćenog predujma – do podmirenja cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene i eventualno nastalih dodatnih troškova u vlasništvu prodavatelja.
7.2.    Robu se ne smije opteretiti ili založiti.

8.    Prijelaz rizika
8.1.    U času predaje robe, rizik slučajne propasti, oštećenja ili uništenja stvari prelazi na kupca.
8.2.    Ukoliko prodavatelj na zahtjev kupca robu treba isporučiti na drugom mjestu različitom od mjesta sklapanja ugovora, predajom robe špediteru ili transporteru ( koji je izabran na prijedlog kupca ) , rizik prelazi na kupca.

9.    Ispitivanje grešaka i jamstvo
9.1.   Kupac kao potrošač u smislu ZoZP-a je dužan pismeno obavijestiti prodavatelja o vidljivim nedostatcima, najkasnije 2 mjeseca od otkrivanja istih. Kod skrivenih nedostataka, odn. nedostataka koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe, rok za obavijest o tim nedostatcima iznosi 2 mjeseca od otkrivanja istih, a  prigovori se prihvaćaju najkasnije u periodu 12 mjesec i od preuzimanja robe
9.2.    Primjedbu na kupljeni proizvod ili uslugu možete osobno predati u prodajnom centru, putem pošte, fax-a ili maila.
9.3.    U slučaju pravovremene i uredne obavijesti kupca, prodavatelj će  popraviti proizvod, predati drugi proizvod bez nedostataka, sniziti cijenu ili vratiti plaćeni iznos za proizvod.                                                                                                                                           9.4.    Kupac prima na znanje da prodavatelj nije odgovoran za nedostatke koji su kupcu bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati  u trenutku sklapanja ugovora (npr. kupac je proizvod zbog dotičnog nedostatka kupio po nižoj cijeni), ali snosi odgovornost za nedostatke koje je kupac mogao lako zapaziti, ako je izjavio da proizvod nema nedostataka ili da ima određene karakteristike i svojstva. Prodavatelj nije odgovoran za odstupanja pod točkom 2.5., niti za neznatne materijalne nedostatke.
9.5.    Ako je prodavatelj kupcu dao garanciju za ispravnost robe u tijeku određenog vremena, kupac može, u slučaju da roba nije ispravna zatražiti popravak  u razumnom roku i ako prodavatelj to ne izvrši, zatražiti zamjenu neispravnog proizvoda. Kupac je ovlašten samo s garancijskim listom koji je dobio pri kupnji i/ili s originalnim računom isticati svoja jamstvena prava. Popravak ili zamjena moraju biti izvršeni  u razumnom roku, u protivnom kupac ima pravo na raskid ugovora ili sniženje cijene i na naknadu štete. Prodavatelj će nastojati  izvršiti popravak ili zamjenu u najkraćem mogućem roku.
9.6.    Prodavatelj će preuzeti  reklamaciju kupca u pismenom obliku i istog pri sastavljanju zapisnika, međutim najkasnije u roku od 3 radna dana obavijestiti  o mogućnosti reguliranja reklamacija. Kupac je dužan prijaviti svoje reklamacije osobno u sjedištu prodavatelja, odnosno u poslovnici, ako je riječ o tamošnjoj kupnji, ili to mora izvršiti pismeno, putem pošte, s osobno potpisanim obrascem za obavijest koji       može preuzeti u sjedištu prodavatelja, odn. u poslovnici.
9.7.    U slučaju da su nedostatci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, prodavatelj ne snosi odgovornost. Takve nedostatke, kao i nedostatke nastale nakon isteka jamstvenog roka, prodavatelj će otkloniti po nalogu kupca u skladu s tada važećim cjenikom servisiranja.

10.    Raskid ugovora i ugovorna kazna  
10.1.    Zamjenu robe ( za drugu robu ili kupovni bon ) u roku 14 dana od datuma kupnje moguće je isključivo izvršiti ukoliko je roba neoštećena, u originalnoj ambalaži te uz  predočenje računa.
10.2.    Kupac ima pravo raskinuti ugovor, sve dok isti još nije ispunjen, ali u tom slučaju mora platiti ugovornu kaznu. Ugovorna kazna iznosi 20% od iznosa kupoprodajne cijene (uključujući PDV).
10.3.    U slučaju da se roba izrađuje po mjeri te da se u trenutku raskida ugovora nalazi u proizvodnji, ugovorna kazna iznosi 50% od iznosa kupoprodajne cijene (uključujući PDV).
10.4.    Kupac ovime daje svoju suglasnost za prijeboj iznosa ugovorne kazne s uplaćenim predujmom.


11.    Ophođenje s podacima
11.1.    Za vrijeme trajanja jamstvenog roka prodavatelj registrira dobrovoljno dane  podatke o kupcu (ime, adresa), u svrhu ispunjenja eventualnih jamstvenih popravaka te zbog kontaktiranja kupca, uz njegovu suglasnost. Prije isteka jamstvenog roka podatci o kupcu će biti korišteni isključivo u svrhu navedenu pod točkom 11.2.
11.2.    Prodavatelj na temelju suglasnosti kupca ime i adresu kupca registrira na svojoj listi za poslovne kontakte u svrhu dostavljanja izravnih marketinških dopisa i promidžbenih materijala. Kupac je ovlašten u svako doba pismeno zatražiti obustavu
korištenja njegovih dobrovoljno danih podataka u gore navedene svrhe; u tom slučaju prodavatelj briše podatke kupca sa svoje liste poslovnih kontakata.
11.3.    Prodavatelj podatke sa svoje liste poslovnih kontakata (u korist svoje djelatnosti u izravnom marketingu), prosljeđuje svom kooperantu u svrhu obrade podataka, koji nije ovlašten prosljeđivati ih trećim osobama  i objavljivati ih, te ih smije koristiti samo  u svrhu obrade podataka u korist prodavatelja.


12.    Važeće pravo, pridržaj prava
12.1.    Ukoliko je između dvije ugovorne strane sklopljen pojedinačni ugovor,ovi opći uvjeti se mogu primijeniti na odstupanja navedena u sklopljenom ugovoru.
12.2.    U pitanjima koja nisu regulirana ovim općim uvjetima ugovora, mjerodavni su  važeći zakonski propisi s posebnim osvrtom na odgovarajuće važeće odredbe Zakona o obveznim odnosima te Zakona o zaštiti potrošača.
12.3.    U slučaju spora koji bi eventualno mogao proizaći iz ovog ugovornog odnosa, nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.
12.4.    Ovi OUPII-i su na snazi do stupanja na snagu novih OUPII-a objavljenih od prodavatelja. Novi OUPII-i stupaju na snagu istekom roka od 30 dana od dana njihove objave. Po jedan primjerak ovih OUPII-a će biti izvješen od strane prodavatelja u sjedištima, salonima i službama za kupce, te tako obznanjeni.
12.5.    Ukoliko su pojedine odredbe ovih OUPII-a nevažeće ili neprovedive, odnosno postanu nevažeće nakon sklapanja ugovora, važenje ugovora u ostalim odredbama ostaje na snazi. Umjesto nevažeće ili neprovedive odredbe treba stupiti na snagu ona važeća i provediva odredba čiji učinci su najbliži zadanom ekonomskom cilju koji su ugovorne strane pratile s nevažećom odnosno neprovedivom odredbom.
Martina Perić

Ovaj blog je mjesto ljepote,inspiracije i genijalnih trikova kako uljepšat svoj dom!

Postano u Uncategorized

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Facebook
Google+
https://blog.moebelix.hr/oup-ii/">
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Vaša savjetnica/blogerica

Martina PerićMartina Perić

Ovaj blog je mjesto ljepote,inspiracije i genijalnih trikova kako uljepšat svoj dom!

Top Posts

  • Impressum

    IMPRESSUM Korištenje ove web stranice slijedi uz ovdje navedene uvjete: ...
  • OUP II

    Opći uvjeti prodaje i isporuke (OUPII)1.    Općenito 1.1.    Ovi uvjeti ...
  • MyMöbelix Club!

    Ništa se ne može usporediti sa zadovoljstvom koje osjetiš kad ...

Preporučeni proizvodi


Sjedeća garnitura Delano

sjedeca garnitura delano


Svjetiljka Stropna Alexa

svjetiljka stropna alexa


Regal Za Dnevni Boravak Como

regal za dnevni boravak como